http://thailandtourism.saenson.com
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวทั่วไทย
พระบรมมหาราชวัง
 
 

พระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2325 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ โดยในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เมื่อแรกสร้างประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีเนื้อที่ 132 ไร่ ลักษณะแบบแผนการก่อสร้างคล้ายคลึงกับพระบรมมหาราชวังเก่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในบริเวณวัง เหมือนกับวัดพระศรีสรรเพชญ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาบรรดาหมู่พระที่นั่งที่สำคัญมี ดังนี้คือ

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเดิมชื่อ พระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีการมงคล และบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท อยู่ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใช้เป็นที่ประทับท รงพระราชพาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแห่
 
พระที่นั่งพิมานรัตยา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2332 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคม สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารฝ่ายใน เข้าเฝ้ารับพระราชทานอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2419 ใช้เป็นที่รองรับพระราชอาคันตุกะ ชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ ออกจากนี้ยังมีหมู่พระที่นั่งที่สำคัญอื่น ๆ เช่น พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฯลฯ
 
 
 
มีผู้เข้าชมแล้ว : 2188 ครั้ง
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว...
 
 
แบ่งตามจังหวัดในภาคเดียวกัน
 
Thailand Tourism