http://thailandtourism.saenson.com
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวทั่วไทย
หมู่บ้านน้ำตาลสด
 
 

อาชีพเก่าแก่อาชีพหนึ่งของชาวไทย คืออาชีพทำน้ำตาลโตนด ที่นับวันก็ยิ่งลดน้อยถอยลง อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายๆอย่าง เช่น จำนวนต้นโตนดที่ลดลงทุกวันเพราะถูกตัดโค่นเอาเนื้อไม้ และเอาพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เกษตรกรที่ทำอาชีพนี้ก็ลดน้อยลงเพราะเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยง และต้องใช้ความสามารถเฉพาะ จนกระทั่งอาชีพที่เคยทำกันทั่วไป กลายเป็นของหาดูยากในปัจจุบัน

หมู่บ้านน้ำตาลสด เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นทีแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยต้นตาลโตนดสูงเสียดฟ้า ส่งผลให้ในสมัยก่อนชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้มีอาชีพหลักคือการทำน้ำตาลสด และน้ำตาลปึก ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถค้นหาน้ำจากต้นตาลโตนดที่สูงเสียดฟ้ามากลั่นกรองผ่านขั้นตอน และวิธีการที่คิดค้นกันขึ้นมาเอง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดและน้ำตาลปึก ที่มีคุณภาพดีสามารถส่งขายและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้ได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย

หมู่บ้านน้ำตาลสด หมู่ที่ 11 บ้านปากน้ำ ต.บางคล้า อ.บางคล้า ถือเป็นแหล่งอนุรักษ์การทำน้ำตาลสดแบบโบราณดั้งเดิมเอาไว้ ซึ่งเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมการดำรงชีพของชาวท้องถิ่น และถ่ายทอดสิ่งเหล่านี่ต่อลูกหลานและบุคคลทั่วไป เพื่อไห้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในของการทำน้ำตาลสดยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป  นอกจากนั้นที่นี่ยังเปิดให้เที่ยวชม การทำน้ำตาลสด น้ำตาลปึก เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ

หมู่บ้านน้ำตาลสด เป็นแหล่งผลิตน้ำตาลสดพร้อมดื่มแห่งเดียวในภาคตะวันออก ชมขั้นตอนการผลิตน้ำตาลสดจากต้นตาลโตนด และสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ผลิตน้ำตาลสด ชมกระบวนการผลิตน้ำตาลสด เริ่มด้วยการปีนต้นตาลสูงระฟ้าเพื่อรองน้ำตาลยามเช้าและเย็น ต่อด้วยขบวนการต้มน้ำตาลสด ก่อนที่จะส่งไปขายทั่วประเทศ การทำน้ำตาลปึก และชิมน้ำตาลสดหอมหวาน ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นของฝากกลับบ้านเช่น น้ำตาลสดพร้อมดื่ม น้ำตาลปึก หมวกกุ้ยเล้ย งวงตาลตัวผู้ที่ชาวบ้านเชื่อว่ารักษาโรคเบาหวานได้

 

ข้อมูลจาก : siamfreestyle.com

 
มีผู้เข้าชมแล้ว : 1694 ครั้ง
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว...
 
 
แบ่งตามจังหวัดในภาคเดียวกัน
 
Thailand Tourism